STANDARD OPERATING PRODUCTS

on . Posted in VALVE

 • overhaulOVERHAUL  MANUAL VALVE.

  1. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการซ่อมบำรุง MANUAL VALVE ให้เป็นแนวทางสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้เหมือนกันและได้ผลการซ่อมบำรุง MANUAL VALVE ที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน
  2. ขอบเขต เอกสารนี้ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้น , การเก็บค่าก่อนทำการซ่อม, การถอดแยกชิ้นส่วน, การตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนของ MANUAL VALVE, การประกอบ, การเก็บค่าหลังทำการซ่อม, การทาสีและตรวจสอบคุณภาพตลอดจนการจัดทำรายงานการซ่อม MANUAL VALVE
  3. ผู้รับผิดชอบ
  • วิศวกร ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการซ่อมบำรุง MANUAL VALVE
  • ช่างชำนาญงาน ผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง MANUAL VALVE
  • ผู้ช่วยช่าง ผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง MANUAL VALVE
 • MANUAL VALVE  TESTING

  pdf logo

  1. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการซ่อมบำรุง MANUAL VALVE ให้เป็นแนวทางสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้เหมือนกันและได้ผลการซ่อมบำรุง MANUAL VALVE ที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน
  2. ขอบเขต เอกสารนี้ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้น , การเก็บค่าก่อนทำการซ่อม, การถอดแยกชิ้นส่วน, การตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนของ MANUAL VALVE, การประกอบ, การเก็บค่าหลังทำการซ่อม, การทาสีและตรวจสอบคุณภาพตลอดจนการจัดทำรายงานการซ่อม MANUAL VALVE
  3. ผู้รับผิดชอบ
  • วิศวกร ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการซ่อมบำรุง MANUAL VALVE
  • ช่างชำนาญงาน ผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง MANUAL VALVE
  • ผู้ช่วยช่าง ผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง MANUAL VALVE
 • MANUAL  OVERHAUL

  pdf logo

  1. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการซ่อมบำรุง MANUAL VALVE ให้เป็นแนวทางสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้เหมือนกันและได้ผลการซ่อมบำรุง MANUAL VALVE ที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน
  2. ขอบเขต เอกสารนี้ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้น , การเก็บค่าก่อนทำการซ่อม, การถอดแยกชิ้นส่วน, การตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนของ MANUAL VALVE, การประกอบ, การเก็บค่าหลังทำการซ่อม, การทาสีและตรวจสอบคุณภาพตลอดจนการจัดทำรายงานการซ่อม MANUAL VALVE
  3. ผู้รับผิดชอบ
  • วิศวกร ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการซ่อมบำรุง MANUAL VALVE
  • ช่างชำนาญงาน ผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง MANUAL VALVE
  • ผู้ช่วยช่าง ผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง MANUAL VALVE
 • SAFETY VALVE OVERHAUL

  pdf logo

  1. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการซ่อมบำรุง MANUAL VALVE ให้เป็นแนวทางสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้เหมือนกันและได้ผลการซ่อมบำรุง MANUAL VALVE ที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน
  2. ขอบเขต เอกสารนี้ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้น , การเก็บค่าก่อนทำการซ่อม, การถอดแยกชิ้นส่วน, การตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนของ MANUAL VALVE, การประกอบ, การเก็บค่าหลังทำการซ่อม, การทาสีและตรวจสอบคุณภาพตลอดจนการจัดทำรายงานการซ่อม MANUAL VALVE
  3. ผู้รับผิดชอบ
  • วิศวกร ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการซ่อมบำรุง MANUAL VALVE
  • ช่างชำนาญงาน ผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง MANUAL VALVE
  • ผู้ช่วยช่าง ผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง MANUAL VALVE
 • CONTROL VALVE OVERHAUL

  pdf logo

  1. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการซ่อมบำรุง MANUAL VALVE ให้เป็นแนวทางสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้เหมือนกันและได้ผลการซ่อมบำรุง MANUAL VALVE ที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน
  2. ขอบเขต เอกสารนี้ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้น , การเก็บค่าก่อนทำการซ่อม, การถอดแยกชิ้นส่วน, การตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนของ MANUAL VALVE, การประกอบ, การเก็บค่าหลังทำการซ่อม, การทาสีและตรวจสอบคุณภาพตลอดจนการจัดทำรายงานการซ่อม MANUAL VALVE
  3. ผู้รับผิดชอบ
  • วิศวกร ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการซ่อมบำรุง MANUAL VALVE
  • ช่างชำนาญงาน ผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง MANUAL VALVE
  • ผู้ช่วยช่าง ผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง MANUAL VALVE
 • TESTING STANDARD
 • MANUAL VALVE TESTING
 • MANUAL OVERHAUL
 • SAFETY VALVE OVERHAUL
 • CONTROL VALVE OVERHAUL